John Bahn Stewart1711

Name
John Bahn Stewart
Birth January 20, 1711
Deathyes